Kommunalpolitikeres personlighed har indflydelse på deres ledelsesadfærd.
Kommunalpolitikeres personlighed har indflydelse på deres ledelsesadfærd.
Foto: Christopher Corr / Scanpix Ritzau

Venlige politikere udøver mindre ledelse

Er du en venlig kommunalpolitiker, er der stor sandsynlighed for, at du ikke er god til at sætte mål og retning for forvaltningen. Det viser et nyt dansk forskningsprojekt om personlighed og ledelsesstil.

Ledelse

Af Astrid Skov Andersen | [email protected]

Som byrådsmedlem er man politisk leder og har mulighed for at udøve ledelse. Man kan sætte retning, dele visioner eller belønne godt arbejde gennem ros og anerkendelse. Men politikeres personlighed har stor indflydelse på, om de er tilbøjelige til at gribe den mulighed for at udøve ledelse.

Det konkluderer et nyt dansk forskningsprojekt, der for første gang har undersøgt kommunalpolitikeres personlighed og deres evne til at lede. Forskningsprojektet har undersøgt danske kommunalpolitikeres personlighed og ledelsesstil.

Mest opsigtsvækkende er det, at ekstroverte kommunalpolitikere er mere tilbøjelige til at have en ledelsesstil, hvor belønning og anerkendelse er et vigtigt værktøj, mens politikere med en udpræget samvittighedsfuld personlighed er mest tilbøjelige til at lede gennem visioner og klare mål. Personer, der kategoriseres som venlige, vil ofte søge konsensus, undgå konflikter og være beskedne, og venlige politikere er tilbøjelige til slet ikke at bedrive nogen af ledelsesformerne.

Lotte Bøgh Andersen er professor og ledelsesforsker ved Aarhus Universitet og VIVE samt centerleder ved det nyoprettede Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Hun har sammen med professor Asbjørn Sonne Nørgaard og ph.d.-stipendiat Stefan Boye undersøgt sammenhængen mellem personlighed og ledelsesadfærd for kommunalpolitikere, og ifølge hende kan resultatet især bruges af kommunalpolitikere til at reflektere over deres egen rolle og adfærd som politiske ledere.

- Det kan give en bedre forståelse for hinanden i de ledelsesteam, man indgår i. Vi interesserer os meget for samspillet mellem politisk ledelse og administrativ topledelse. Det handler om at reflektere over sin egen ledelse, men også over, hvordan andre leder, og på den baggrund udvikle, hvordan man selv leder, forklarer hun.

I undersøgelsen har 378 kommunalpolitikere svaret på en række spørgsmål om deres personlighed, der har udløst en score på den såkaldte Fem Faktor Model, der er et anerkendt redskab til at måle personlighedstræk. Efterfølgende er politikerne blevet præsenteret for en række spørgsmål om deres ledelsesadfærd, hvor de selv har angivet, i hvor høj grad de gør brug af forskellige ledelsesværktøjer.

Politikeres karaktertræk og deres betydning


Venlighed er kendetegnet ved beskedenhed, høflighed og respekt for andre mennesker. Desuden er mennesker, som scorer højt på dette træk, typisk empatiske, tillidsfulde og samarbejdsorienterede. Venligsindede mennesker undgår helst konflikter og kontroversielle beslutninger og egner sig mest til ledelsespositioner, som kræver “en tilbagelænet opbakning til status quo”.

Som leder:
En høj score på venlighed reducerer tilbøjeligheden til at udøve transformationsledelse, der handler om at formulere visioner og resultatkrav for forvaltningen.  

 

Ekstroversion: En høj score på dette træk er udtryk for, at man er energisk, selskabelig, snakkesalig og udadvendt og som oftest også dominerende, selvsikker og optimistisk.

Som leder: Ekstroversion har en stærk sammenhæng med udøvelsen af transaktionsledelse, der handler om at anerkende og rose andre, der gør deres job godt.
 

Samvittighedsfulde personer er kendetegnet ved ordenssans, selvdisciplin, respekt for normer og pligter samt en stærk mål- og resultatorientering. Samvittighedsfulde mennesker er oftere ledere, og fordi de selv er pligtopfyldende, falder det dem naturligt at have en ledelsesadfærd, der appellerer til at sætte egne behov til side for et højere formål: Visionen.

Som leder: Samvittighedsfuldhed har den stærkeste sammenhæng med transformationsledelse, der handler om at formulere visioner og resultatkrav.

 

Åbenhed som karaktertræk hænger sammen med at være intellektuelt søgende, kreativ, innovativ og kunstinteresseret, ligesom åbne personligheder omfavner forskelligehed og mangfoldighed og er nysgerrige og åbne over for nye oplevelser og ideer.

Som leder: Åbenhed er relateret til transformationsledelse og det at udstikke visioner og retning.

 

Neuroticisme er kendetegnet ved ængstelighed, nervøsitet, tilbagetrukkethed og en tilbøjelighed til at føle sig usikker og få negative tanker.

Som leder: Forskningen fandt ingen sammenhæng mellem neuroticisme og de undersøgte former for ledelsesadfærd.

Kilde: Politica

Ikke hugget i sten
Personlighed har en vis indflydelse på ledelsesadfærd, men det betyder ikke alt, understreger Lotte Bøgh Andersen. Så hvis man som kommunalpolitiker scorer højst på personlighedstrækket venlighed og dermed en lav tilbøjelighed til at udøve ledelse, behøver man ikke kaste håndklædet i ringen og opgive sig selv som leder.

- Det er jo ikke dikteret, hvordan man skal handle. Hvis man ved, at man har et follower-personlighedstræk, betyder det så, at man ikke kan være politisk leder? Selvfølgelig gør det ikke det. Forståelsen af de bagvedliggende sammenhænge skal ikke låse én i passivitet, men snarere få den enkelte til at reflektere og selv beslutte aktivt at vælge ledelsesstrategier til, siger Lotte Bøgh Andersen.

Personlighedens indflydelse på ledelsesadfærd kan derfor være nyttig i forbindelse med lederuddannelse.

- Hvis vi havde vist en fuldstændig deterministisk sammenhæng mellem personlighed og ledelsesadfærd, kunne man lige så godt droppe al ledelsesudvikling, for så var det givet på forhånd på grund af personligheden. Sådan er det slet ikke. Personlighed betyder noget, men det betyder ikke alt, siger Lotte Bøgh Andersen.

Forskningsresultatet kan i nogen grad også bruges til at sammensætte gode ledelsesteams.

- Det skal ikke bestemme, hvordan man rekrutterer, men det kan være nyttig viden. Hvis man har en meget ekstrovert borgmester, har man måske ikke har brug for at have en lige så ekstrovert kommunaldirektør. Det er den samlede ledelse i kommunen, der skal være hensigtsmæssig, så med kendskabet til sammenhænge mellem personlighed og ledelse kan man forbedre mulighederne for at lave de rigtige par, forklarer Lotte Bøgh Andersen.

Politikere er ledere
Lotte Bøgh Andersen er også medlem af Regeringens Ledelseskommissionen, der for nylig afsluttede sit arbejde med at undersøge offentlige lederes udfordringer og komme med anbefalinger til at skabe bedre offentlig ledelse. Kommissionen italesatte i sine anbefalinger politikere som ledere og rettede en særlig anbefaling mod det politiske niveau: Hav tillid til ledelse og lav ikke nye regler som modsvar på fejl.

- Jeg var lidt bævende ved det. Kan vi som kommission tillade os at lave anbefalinger, der italesætter politikere som politiske ledere? Men alle har entydigt sagt, at det var rigtigt set, at hvis de politiske ledere ikke arbejder med deres ledelse, vil resten af ledelsessystemet i det offentlige ikke fungere optimalt, siger Lotte Bøgh Andersen.

Hun oplever, at langt fra alle kommunalbestyrelsesmedlemmer overhovedet opfatter sig selv som ledere.

- Udvalgsformænd ser i højere grad sig selv som havende en politisk lederrolle, men ved at undersøge alle kommunalbestyrelsesmedlemmer italesætter vi også, at alle har muligheden for at udøve politisk lederskab, siger hun.

Forskningsprojektet viser også, at udover personlighed betyder den stol, man sidder på, også noget for ledelsesadfærden. Udvalgsformænd bedriver nemlig mere ledelse både i form af anerkendelse og ved at opstille klare visioner.

- Det viser, at man ikke skal stirre sig blind på, at det kun er personligheden eller kun taburetten, man sidder på, der betyder noget. Det gør både personlighed, ledelsesfunktion og hvordan man udvikler sit lederskab, siger Lotte Bøgh Andersen.

Ekstrovert og samvittighedsfuld
Sammenligner man de mest udbredte personlighedstræk blandt danske kommunalbestyrelsesmedlemmer med folketingspolitikere og befolkningen generelt, viser det sig, at kommunalpolitikere især skiller sig ud, når det kommer til personlighedstrækket samvittighedsfuld.

Samvittighedsfulde personer er kendetegnet ved ordenssans, selvdisciplin, respekt for normer og og en stærk resultatorientering og vedholdenhed i mange af livets gøremål. Dette personlighedstræk er markant mere udbredt blandt kommunalpolitikere end blandt både folketingspolitikere og befolkningen generelt. Man finder også flere ekstroverte personligheder i byrådssalen end på gågaden. Ekstroverte personer er energiske, selskabelige, udadvendte og som oftest også dominerende, selvsikre og optimistiske. Omvendt findes der flere venlige personer i befolkningen end blandt de folkevalgte.

- Venlighed er ikke en typisk leders egenskab. Venlighed, som i den engelske definition hedder agreeableness, betyder, at man er klar til at være enig i alt. Det er en jeg-følger-andre-personlighed, så det er slet ikke overraskende, at de udøver mindre ledelse, siger Lotte Bøgh Andersen.

Organisation & ledelse

Politikerliv

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet